[1]
N. . Skosyreva, A. . Zinich, V. . Pomogaev, Y. . Revyakina, M. . Vasyukova, y E. . Avlasovich, «YOUTH READINESS FOR DIGITALIZATION OF THE ECONOMY», INCLU, pp. 541-552, may 2020.