[1]
N. . Ukolova, E. . Vasilyeva, S. . Monakhov, J. . Shikhanova, y V. . Korostelev, ┬źMODELS AND MECHANISM OF TECHNOLOGY TRANSFER UNDER CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF AGRICULTURAL ECONOMY: THEORY AND METHODOLOGY┬╗, INCLU, pp. 436-446, may 2020.