[1]
M. . Zhukova, V. . Zhukov, T. . Markova, O. . Tsabolova, y E. . Tretyak, ¬ęPROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION IN RUSSIA¬Ľ, INCLU, pp. 51-60, may 2020.