ALEKSANDROVA, Y. .; BUDANOVA, N. .; ZHAROVA, N. .; OKOROKOVA, N. .; USTYUZHANINOVA, G. .; FARMAKOVSKAYA, A. .; KOHLERT, V. . MODIFICATION OF THE SURFACE OF CARBON BLACK WITH VINYL ETHER COPOLYMERS UNDER ULTRASONIC TREATMENT. Revista Inclusiones, p. 553-564, 11 jun. 2020.