SKOSYREVA, N. .; ZINICH, A. .; POMOGAEV, V. .; REVYAKINA, Y. .; VASYUKOVA, M. .; AVLASOVICH, E. . YOUTH READINESS FOR DIGITALIZATION OF THE ECONOMY. Revista Inclusiones, p. 541-552, 20 may 2020.