UKOLOVA, N. .; VASILYEVA, E. .; MONAKHOV, S. .; SHIKHANOVA, J. .; KOROSTELEV, V. . MODELS AND MECHANISM OF TECHNOLOGY TRANSFER UNDER CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF AGRICULTURAL ECONOMY: THEORY AND METHODOLOGY. Revista Inclusiones, p. 436-446, 22 may 2020.