(1)
Aleksandrova, Y. .; Budanova, N. .; Zharova, N. .; Okorokova, N. .; Ustyuzhaninova, G. .; Farmakovskaya, A. .; Kohlert, V. . MODIFICATION OF THE SURFACE OF CARBON BLACK WITH VINYL ETHER COPOLYMERS UNDER ULTRASONIC TREATMENT. INCLU 2020, 553-564.