(1)
Skosyreva, N. .; Zinich, A. .; Pomogaev, V. .; Revyakina, Y. .; Vasyukova, M. .; Avlasovich, E. . YOUTH READINESS FOR DIGITALIZATION OF THE ECONOMY. INCLU 2020, 541-552.