(1)
Ukolova, N. .; Vasilyeva, E. .; Monakhov, S. .; Shikhanova, J. .; Korostelev, V. . MODELS AND MECHANISM OF TECHNOLOGY TRANSFER UNDER CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF AGRICULTURAL ECONOMY: THEORY AND METHODOLOGY. INCLU 2020, 436-446.