(1)
Aleksandrova, Y. .; Budanova, N.; Zharova, N. .; Okorokova, N. .; Ustyuzhaninova, G. .; Farmakovskaya, A. .; Kohlert, V. THE EFFECT OF SURFACE MECHANICAL ACTIVATION OF INORGANIC PIGMENTS ON THE STABILITY OF THEIR AQUEOUS DISPERSIONS IN THE PRESENCE OF ETHYL HYDROXYETHYL CELLULOSE. INCLU 2020, 167-177.