(1)
Nevleva, I. .; Nevlev1, V. .; Nevlev, V. .; Solovyeva, L. .; Solovyeva, V. .; Nevleva, A. . HISTORICAL-LEGAL AND ECONOMIC FEATURES OF PRE-COOPERATION FORMATION IN THE CONDITIONS OF COMMUNITY SOCIETY. INCLU 2020, 334-345.