[1]
Aleksandrova, Y. , Budanova, N. , Zharova, N. , Okorokova, N. , Ustyuzhaninova, G. , Farmakovskaya, A. y Kohlert, V. 2020. MODIFICATION OF THE SURFACE OF CARBON BLACK WITH VINYL ETHER COPOLYMERS UNDER ULTRASONIC TREATMENT. Revista Inclusiones. (jun. 2020), 553-564.