[1]
Skosyreva, N. , Zinich, A. , Pomogaev, V. , Revyakina, Y. , Vasyukova, M. y Avlasovich, E. 2020. YOUTH READINESS FOR DIGITALIZATION OF THE ECONOMY. Revista Inclusiones. (may 2020), 541-552.