[1]
Ukolova, N. , Vasilyeva, E. , Monakhov, S. , Shikhanova, J. y Korostelev, V. 2020. MODELS AND MECHANISM OF TECHNOLOGY TRANSFER UNDER CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF AGRICULTURAL ECONOMY: THEORY AND METHODOLOGY. Revista Inclusiones. (may 2020), 436-446.